Lärare

Lärare

Lärare är ett av Sveriges viktigaste yrken. Att arbeta som lärare är dessutom både roligt och utvecklande för den egna personen. Som lärare skapar du engagemang och förutsättningar för andra människors lärande.

Var och hur kan man arbeta som lärare?

Lärare arbetar i yrket med ungdomars och vuxnas lärande. Tjänstgöringen sker antingen i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Skolor finns i både kommunal och fristående form. Lärarutbildningens innehåll är beroende av i vilken skolform och i vilka ämnen läraren ska undervisa. Arbetet som lärare är självständigt och omväxlande. Läroplanen och kursplanerna anger ramarna, men det är den enskilde läraren som tillsammans med eleverna står för innehållet i undervisningen.

Från den 1 december 2013 ställs krav på lärarlegitimation för tillsvidareanställning, betygssättning och att vara mentor för nyexaminerade. Av legitimationen framgår det vilken eller vilka skolformer, årskurser eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden som läraren är behörig att undervisa i.

Såväl undervisningsmetoder som undervisningens innehåll är under ständig förändring och utveckling. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen, det vill säga den tid som lärarstudenten tillbringar ute på skolor, är därför mycket viktig då den ger en uppfattning om yrkets karaktär.

Undervisningen är givetvis den viktigaste uppgiften för lärarna men de deltar även till exempel i planerings- och elevvårdskonferenser.
Många lärare fungerar som klassföreståndare, mentorer, studieledare med mera, vilket innebär handledning av elever, utvecklingssamtal och andra föräldrakontakter, kontakter med övriga lärare, studie och yrkesvägledare, skolläkare, kurator med flera. Vid sidan av detta ansvarar läraren för förberedelse av lektioner, sammanställning av skriftliga uppgifter och rättning av sådana, dokumentation av studieresultat samt, i förekommande fall, betygssättning.

Utbildningen till lärare ger också kunskaper som är värdefulla i andra yrken, till exempel som personalutbildare eller informatör i företag eller förvaltningar. Det finns alltså många möjligheter att göra karriär på arbetsmarknaden med en lärarutbildning i ryggsäcken.

Fritidspedagoger

Fritidspedagoger har tillsammans med lärare ett gemensamt ansvar för att läroplanens mål uppnås. Fritidspedagoger ansvarar för att erbjuda barn i åldern 6–12 år en utvecklande miljö. De kan även arbeta med förebyggande elevvård på grund- eller gymnasieskolan.

Arbetet innebär att tillsammans med lärare och utifrån barngruppens intressen och behov planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt läroplanens intentioner. En viktig del av fritidspedagogernas arbete är att uppmuntra barns sökande efter kunskap och förståelse samt att stimulera deras nyfikenhet och experimentlust. En annan utgångspunkt är att erbjuda barn en meningsfull fritid. I den nya utbildningen kan man läsa ett praktiskt estetiskt ämne som man blir behörig att undervisa i.

Fritidspedagoger arbetar i huvudsak inom grundskolans fritidshemsverksamhet. Många fritidspedagoger arbetar även som skolledare/rektor för fritidshem och/eller grundskola. Fritidspedagoger arbetar också inom ungdomsvård och äldrevård samt inom sjukvården.

Utbildning – lärarprogrammet

Den nya lärarutbildningen leder fram till fyra olika examina:

  • Förskollärarutbildning
  • Grundlärarutbildning – med inriktningarna årskurs F-3, årskurs 4-6 och fritidshem
  • Ämneslärarutbildning – med inriktningarna årskurs 7-9 och gymnasieskolan
  • Yrkeslärarutbildning

Lärarutbildningarna innehåller ämnesstudier, kurser i pedagogik och metodik, didaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ute på skolorna.

Utbildningens längd

Utbildningarna varierar i längd mellan tre och fem och ett halvt år beroende på inriktning:

Förskollärarprogrammet, 210 hp (3,5 år)

Grundlärarprogrammet

  • Inriktning fritidshem, 180 hp (3 år)
  • Inriktning förskoleklass, årskurs 1-3, 240 hp (4 år)
  • Inriktning årskurs 4-6, 240 hp (4 år)

Ämneslärarprogrammet

  • Inriktning årskurs 7-9, 270 hp (4,5 år)
  • Inriktning gymnasieskolan, 300 -330 hp (5-5,5 år)

Yrkeslärarprogrammet, 60 + 30 hp (1,5 år)

För dig som redan läst ämnen vid universitet eller högskola eller har en yrkesutbildning och yrkeserfarenhet finns möjlighet att läsa en utbildning om 90 högskolepoäng.

Här kan du studera

De allra flesta lärosätena i landet erbjuder någon form av lärarutbildning. Utbildningen vid de olika universiteten och högskolorna kan skilja sig något åt. Det är viktigt att du tar kontakt med respektive universitet eller högskola eller besöker hemsidanwww.regeringen.se/lararportalen för att få mer detaljerad information.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet 6, 6a-6c beroende på inriktning.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

För den som har fullständig lärarutbildning från utländskt universitet gäller att Högskoleverket ska göra en bedömning av vilka delar av utbildningen som kan gälla som likvärdig svensk lärarutbildning och vilka behov av kompletteringar som finns.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Möjligheterna för lärare att arbeta i de övriga nordiska länderna regleras i ett avtal mellan dessa om en gemensam arbetsmarknad för lärare inom grund och gymnasieskolan. Avtalet innebär att det krävs en för respektive skolform officiellt godkänd lärarutbildning och kunskaper i skolans undervisningsspråk.

Svenska lärare har också möjlighet att tjänstgöra utomlands vid svenska skolor eller i annan undervisning av svenska barn och ungdomar som vistas utomlands.

Inom SIDA förekommer även lärartjänstgöring. Det svenska medlemskapet i EU ger ökade möjligheter till tjänstgöring utomlands.

Lön för lärare

Medianlön för några olika lärarkategorier november 2011:

Grundskola, tidigare år

Medianlön vid 25 år 24 400 kr per månad
Medianlön vid 35 år 25 300 kr per månad
Medianlön vid 45 år 26 900 kr per månad

Grundskola, senare år

Medianlön vid 25 år 23 500 kr per månad
Medianlön vid 35 år 26 000 kr per månad
Medianlön vid 45 år 27 500 kr per månad

Gymnasielärare

Medianlön vid 25 år 24 500 kr per månad
Medianlön vid 35 år 27 100 kr per månad
Medianlön vid 45 år 28 700 kr per månad

Arbetsmarknaden för lärare

Efterfrågan på lärare varierar mycket både regionalt och efter inriktning. Därutöver har det under en längre tid utbildats för få lärare inom vissa inriktningar i förhållande till behovet. Därtill kommer de nya behörighetsreglerna att påverka lärarnas arbetsmarknad.

Vill du veta mer om yrket som lärare?

Sacos förbund har genom arbetet med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor väldigt god kunskap om de yrken de representerar. Redan när du börjar studera kan du bli medlem i ett Sacoförbund. Det är väldigt låga avgifter på studerandemedlemskap och du får många bra förmåner.

Bra länkar

Wikipedia
Lärarnas riksförbund
Lärarnas Nyheter

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>