Lärare/Forskare vid universitet och högskola

Universitetslärare, forskare och doktorander forskar och undervisar vid universitet och högskolor. Professorer, lektorer och adjunkter är lärare som normalt är anställda tillsvidare, medan postdoktorer, adjungerade lärare och gästprofessorer alltid har tidsbegränsade anställningar, liksom ofta forskare. Doktorander har alltid en tidsbegränsad anställning. Både läraranställningar och doktorandanställningar brukar annonseras ut och sökas i konkurrens.

Var och hur kan man arbeta?

Professor

Professorer har forskning och handledning av doktorander som huvuduppgift men deltar också ofta i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Behörighetskravet är vetenskaplig skicklighet väsentligt utöver doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet.

Lektor

Lektorer arbetar med forskning, forskarhandledning och undervisning, men tyngdpunkten i arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer. Somliga sysslar främst med undervisning på de lägre nivåerna medan andra mest arbetar med forskning/forskarutbildning. Behörighetskravet är doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller speciell skicklighet i ett annat yrke samt pedagogisk skicklighet.

Adjunkt

Adjunkter har undervisning inom de två lägre nivåerna som huvuduppgift. Behörighetskraven för adjunkter bestäms sedan den 1 januari 2011 av varje lärosäte.

Forskarassistsent/Postdoktorsbefattning

Till och med november 2011 kunde man anställas som forskarassistenter eller biträdande lektor för att meritera sig främst vetenskapligt efter doktorsexamen under högst fyra år. Just nu finns endast postdoktorsbefattningar för meritering efter doktorsexamen. En sådan anställning omfattar normalt högst två år. En sådan anställning, som riktar sig till nydisputerade, kan också helt eller delvis förläggas till ett utländskt lärosäte.

Doktorand

En anställning som doktorand är främst avsedd för den egna forskarutbildningen, men en mindre del undervisning eller annat institutionsarbete kan ingå. En doktorand som har utbildningsbidrag för doktorander kan kombinera detta med en deltidsanställning som assistent med uppgifter inom undervisning eller annat institutionsarbete.

Totalt arbetade motsvarande cirka 25 000 heltidsanställda med undervisning och forskning vid de svenska lärosätena under 2011. Därtill fanns motsvarande cirka 9 000 heltidsdoktorander.

Som lärare eller forskare kan man förutom att arbeta inom skolan (främst gymnasieskolan) också arbeta inom den offentliga sektorn eller inom privat näringsliv. Efterfrågan på forskarutbildade borde i takt med ökade kvalifikationskrav öka i framtiden, särskilt inom den privata sektorn.

Utbildning

Utbildningens längd

Normalt krävs doktorsexamen (ej för adjunktsbefattningar), det vill säga sammanlagt minst 8 års högskolestudier. Därefter meriterar man sig vidare vetenskapligt och pedagogiskt inom sitt ämne.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildning på forskarnivå bedrivs inom det ämne man väljer att studera.

Här kan du studera

Samtliga universitet och högskolor erbjuder utbildning på grundnivån, de flesta lärosäten också på avancerad nivå.

Universiteten och vissa högskolor ger också forskarutbildning.

Särskild behörighet (Förkunskapskrav)

För den grundläggande högskoleutbildning krävs de behörighetskrav som gäller för respektive högskoleutbildning. För utbildning på avancerad nivå och forskarnivå gäller dels de grundläggande behörighetskraven dels de särskilda behörighetskrav som gäller för respektive utbildning/ämne.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder både när du studerar på grundnivå och avancerad nivå. På forskarnivå är möjligheterna normalt sett ännu större.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, i de flesta fall bedöms svenska doktorsexamina motsvara utländska doktorsexamina. Andra krav, till exempel på medborgarskap vid statliga anställningar, kan dock göra att anställning som universitetslärare utomlands inte alltid är möjlig för en svensk medborgare.

Lön före skatt

I september 2011 var medianlönen för doktorander och de sex huvudkategorierna lärare/forskare (grundlön per månad utan lönetillägg):

Doktorand 24 700 kr (minst 2 år efter magisterexamen el. motsv.)
Postdoktor 31 100 kr (minst 5 år efter magisterexamen el. motsv.)
Forskarassistent 35 800 kr (minst 6 år efter magisterexamen el. motsv.)
Adjunkt 32 700 kr
Forskare 35 000 kr
Lektor 39 500 kr
Professor 53 400 kr

Då lönesättningen är individuell kan lönen variera förhållandevis mycket inom respektive lärarkategori, bland annat beroende på ämnesområdet.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben inom många ämnen, men inom andra råder stor brist på disputerade lärare.

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden inom de flesta ämnen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>