Trafikflygare/Pilot

 

En trafikflygare är en pilot med CPL-certifikat (behörighet att flyga kommersiellt) som i den civila luftfarten planerar och genomför flygningar på uppdrag av ett flygbolag.

Var och hur kan man arbeta?

Att vara trafikflygare innebär mycket mer än att flyga flygplan. Förutom att flyga tar piloten inför flygningen fram färdplan, genomför kontroll före flygning vilket innefattar inspektion av flygplankroppen, instrument, system, roderytor samt kontroll av relevant väder med mera. Under flygning och inför landning genomförs kontinuerligt övervakning av systemen där checklistan är ett viktigt hjälpmedel.

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Det är kapten som ytterst har bestämmanderätt över luftfartyget och ansvar att flygningen genomförs på ett säkert sätt, dock är det alltid ett samarbete mellan kapten och styrman. Piloter måste ha arbetat ett visst antal år och erhållit viss flygerfarenhet som styrman innan de har möjlighet att bli kapten. Styrmans uppgift är att backa upp kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Styrmannen tar även fram beslutsunderlag exempelvis för bränsleberäkningar från olika tabeller och listor. Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet; den ene gör pappersarbetet och sköter radiokommunikationen, medan den andre flyger.

Kraven på trafikflygare är under ständig utveckling. Nya flygplansmodeller tas i bruk och ny teknik för navigering införs, vilket gör att kraven på trafikflygarens tekniska kompetens ökar. Det blir också allt trängre i luftrummet vilket innebär en allt mer detaljerad reglering av flygandet som också ställer nya krav på trafikflygaren.

Utbildning

Utbildning av trafikflygare kommer fortsättningsvis att ske inom Yrkeshögskolan, www.yhmyndigheten.se. Här finns information om utbildningsanordnare och aktuella behörighetskrav. Bland annat ställs vissa medicinska krav för att kunna bli antagen till utbildningen. Dessa fastställs av Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se.

Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare. Det är även möjligt att utbilda sig till trafikflygare utomlands. Som trafikflygare kan man ha olika nivåer av behörighet. Flygskolornas utbildningar till dessa behörighetsnivåer varierar.

Ett allmänt råd till dig som funderar på att gå en trafikflygarutbildning är att kontrollera att utbildningen uppfyller Transportstyrelsens krav. Viktigt är också att ta kontakt med skolorna för att få detaljerad och aktuell information.

När du blir anställd vid ett flygbolag får du genomgå en bolagsanpassad internutbildning som ger dig behörighet för den aktuella flygplanstypen, och du lär dig de förhållanden som råder inom flygbolaget. Trafikflygare vidareutbildas kontinuerligt under sina yrkesverksamma år.

Leave a Reply