Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen

Det finns nio ämnen som är gemensamma för alla program i gymnasieskolan:

  • Engelska
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska eller svenska som andraspråk

På naturvetenskapsprogrammet ersätts ämnet naturkunskap med karaktärsämnena biologi, fysik och kemi och på teknikprogrammet med karaktärsämnena fysik och kemi. De gymnasiegemensamma ämnena ingår i alla gymnasieutbildningar men varierar i omfattning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program

I ämnena historia, samhällskunskap och naturkunskap finns dels en inledande 50- poängskurs (kurs 1a1), dels en inledande 100-poängskurs (kurs 1b). Elever på yrkesprogrammen läser den inledande 50-poängskursen i varje ämne. Elever på de högskoleförberedande programmen läser den inledande 100-poängskursen med undan tag för teknikprogrammet där eleverna läser 50-poängskursen i historia. För elever som har läst den inledande 50-poängskursen och vill komplettera upp till 100 poäng finns en påbyggnadskurs om 50 poäng (kurs 1a2). De två 50-poängskurserna tillsammans motsvarar 100-poängskursen. Bilden nedan illustrerar konstruktionen för de inledande kurserna i ämnena historia, samhällskunskap och naturkunskap.

I ämnet matematik finns olika ”spår” för olika program. För yrkesprogrammen finns ett spår med en inledande kurs och en påbyggnadskurs om vardera 100 poäng (a-spåret). För ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet finns ett spår med tre kurser om vardera 100 poäng (b-spåret). För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet finns också ett spår med tre kurser om vardera 100 poäng (c-spåret). Elever på yrkesprogrammen som vill läsa mer matematik går över till b- eller c-spåret för den tredje kursen. Därefter finns nivåerna 4 och 5, med kurser som gäller för samtliga tre spår. Bilden nedan illustrerar konstruktionen för ämnet matematik.

Programgemensamma ämnen

För varje program i gymnasieskolan finns ämnen som är gemensamma för programmet och alltså ska läsas av alla elever på programmet. De ger programmet dess karaktär. De tar upp det kunskapsinnehåll som alla elever på programmet ska tillägna sig och ger en grund för fortsatta studier inom programmet.

Inriktningar

Alla program, utom vård- och omsorgsprogrammet, har nationella inriktningar. Inriktningarna ger en grund för fortsatt fördjupning, specialisering och breddning inom programmets ram.

Inriktningarna får börja det andra eller tredje läsåret förutom för estetiska programmethantverksprogrammet,industritekniska programmet och naturbruksprogrammet, där inriktningarna får börja redan det första läsåret.

Gå in på respektive program för att se dess olika inriktningsmöjligheter.

Programfördjupning

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för examensmålen och programmets karaktär och som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. Den ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär. Du får själv välja ämnen och elever på de högskoleförberedande programmen bör tänka strategiskt då det här finns en del ämnen med meritpoäng att hämta.

Individuellt val

Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Du som elev har dock, inom ramen för det individuella valet, rätt att läsa en kurs i idrott & hälsa och en kurs i estetiska ämnen. Undantag från detta får göras endast om det finns synnerliga skäl. Om du går ett yrkesprogram har du dessutom rätt att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet – från detta får inget undantag göras.

Gymnasiearbete

På alla program ska du genomföra ett gymnasiearbete (tidigare ”projektarbete”) om 100 poäng. Gymnasiearbetet kan bestå av i stort sett vad som helst, det är med andra ord din fantasi som sätter gränserna. Som betyg på gymnasiearbetet ska läraren använda någon av beteckningarna E eller F. En elev som har nått målen för gymnasiearbetet ska få betyget E. Eftersom en tvågradig betygsskala används för gymnasiearbetet räknas detta betyg inte med i meritvärderingen till högskolan, som då beräknas på 2 400 poäng.

Innan läraren sätter betyget ska en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om, ha yttrat sig.

Leave a Reply