Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjören är expert på kemiska och fysiska arbetsmiljörisker. I det dagliga arbetet ingår uppföljning, revisioner, rapportering, analys och dokumentation. Ett systematiskt arbete som syftar till att förhindra att medarbetarna utsätts för hälsorisker.

Var och hur kan man arbeta som arbetsmiljöingenjör?

Många arbetsmiljöingenjörer eller skyddsingenjörer, som de tidigare kallades, arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag eller inom företagshälsovården. I större verksamheter och på industrier finns också alltid arbetsmiljöexperter, som då snarast har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare.

Arbetsmiljöingenjörernas uppgift är att se till att alla ska kunna gå till sitt arbete utan att riskera sin hälsa. De arbetar systematiskt med att förhindra olyckor och förebygga skador på medarbetarnas hälsa Att identifiera, mäta och utreda fysiska och kemiska risker på arbetsplatsen är en viktig del i arbetet, men det handlar också om att genomföra åtgärder och se till att alla på arbetsplatsen har tillräcklig kunskap om de risker som finns och hur de kan undvikas, samt att följa upp detta arbete.

Konkret kan det handla om att identifiera risker för brand, explosion eller att se till att medarbetare inte tar skada av buller, strålning, dammpartiklar eller kemiska ämnen. Det kan både röra sig om sedan länge kända risker och om nya risker som uppkommer på grund av användningen av nya produkter, material eller arbetssätt. På senare tid har till exempel användningen av nanomaterial uppmärksammats.

Arbetsmiljöingenjören är också skicklig på att kommunicera risker till ansvariga chefer och lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå adekvata lösningar. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner eller att ställa rätt krav på underleverantörerna. Arbetsmiljöingenjören bidrar också med kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och håller ofta i kontakter med myndigheter. De kan vidare arbeta med implementering av arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem.

En del arbetar arbetsmiljöingenjörer arbetar med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser i omgivningen.

Arbetsmiljöinspektörer

Arbetsmiljöingenjörer kan också arbeta på Arbetsmiljöverket som arbetsmiljöinspektörer. De har till uppgift att kontrollera att en verksamhet följer lagstiftningen på arbetsmiljöområdet. Vid besök på arbetsplatser informerar inspektören om gällande regler, ställer krav och ger förslag på förbättringar.

Yrkes- och miljöhygieniker

På landstingens arbets- och miljömedicinska kliniker finns naturvetare som har specialistkompetens inom arbets- och miljömedicin, yrkes- och miljöhygieniker. De har ofta en forskarexamen och ägnar sig åt forskning, patientutredningar samt gör exponeringsutredningar på uppdrag av olika verksamheter. Biologiska risker i form av exempelvis mögel och bakterier har blivit viktigare bland annat på grund av problem med fuktskadade byggnader. Yrkeshygieniker arbetar främst med arbetsmiljön och miljöhygieniker med den yttre miljön och bostadsmiljön. För mer information se http://symf.nu.

Det finns i dag ungefär 1000 arbetsmiljöingenjörer, 400 arbetsmiljöinspektörer och 200 yrkes- och miljöhygieniker.

Utbildning

Det finns ett magisterprogram i arbetsmiljö och hälsa. Utbildningen leder fram till en magister i teknisk företagshälsovård och avslutas med ett självständigt examensarbete. På Umeå universitet finns också ett kurspaket på grundnivå för att bli arbetsmiljöingenjör. Kurspaketet ger kompetens när det gäller bland annat arbetsmiljöarbetets styrning, bedömning av hälsorisker, kemiska och fysikaliska faktorer, samt betydelsen av arbetsorganisation och ergonomi. Självklart finns också möjlighet att läsa fristående kurser inom området.

Utbildningens längd

Utbildningen är ettårig och omfattar 60 högskolepoäng.

Här kan du studera

Du kan studera teknisk företagshälsovård på Kungliga Tekniska högskolan och Umeå universitet. Se studera.nu för mer information om utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Särskild behörighet (förkunskapsprov)

För att antas till inriktningen arbetsmiljöteknik på magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa krävs en akademisk naturvetenskaplig utbildning om minst tre år.

Utlandsstudier

Till skillnad mot de flesta andra naturvetenskapliga utbildningar finns begränsade möjligheter att studera utomlands.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Se under Naturvetare.

Bra att känna till

Fram till 2009 ägdes alla apotek av staten, men numera finns ett flertal nya ägare. Marknaden håller fortfarande på att formas, och redan nu ser vi fler apotek, fler arbetstillfällen och spännande utveckling av arbetsuppgifterna för apotekare. Denna förändring har också viss påverkan på karriärmöjligheterna inom myndigheter och läkemedelsindustri. Apotekare har nu dessutom möjlighet att som egenföretagare driva sitt eget apotek.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden.

För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>