Arkeolog

Arkeologer arbetar med förhistoriskt och historiskt material. För att kunna finna och tolka dessa spår och sätta in dem i ett sammanhang behövs teoretisk såväl som praktisk kunskap.

Arkeolog

En arkeologs arbetsuppgifter kan variera mellan vitt skilda uppdrag. Riksantikvarieämbetet och länsmuseerna är de största arbetsgivarna för arkeologer.

Var och hur kan man arbeta som arkeolog?

De flesta arkeologer arbetar på ett eller annat sätt med utgrävningar. Fältarkeologer planerar, utför och följer upp arkeologiska utgrävningar, kartlägger och dokumenterar fyndlokaler samt inventerar kulturlandskapet.

Andra arkeologer arbetar mer med handläggning av ärenden som rör kulturmiljövårdslagen, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning i arkeologiska frågor med mera.

Många arbetar med inventering, dokumentation och vård av arkeologiska fyndmaterial i museernas samlingar. En del arkeologer arbetar med att levandegöra det förhistoriska kulturarvet och förmedla kunskap och upplevelser genom utställningar, visningar, litteratur och andra medier.

Det finns några hundra arkeologer på arbetsmarknaden idag.

Utbildning

I en arkeologisk examen är huvudämnet vanligen förhistorisk arkeologi, medeltidsarkeologi eller marinarkeologi men även andra inriktningar förekommer. Huvudämnet kombineras med andra humanistiska eller naturvetenskapliga ämnen.

Utbildningens längd

En arkeologisk examen innebär studier på minst tre år (180 hp), varav tre till fyra terminer inom huvudämnet.

Inriktningar & vidareutbildningTill några av de mer traditionella kombinationsämnena hör historia, etnologi, kulturantropologi och antikens kultur och samhällsliv.

En arkeologexamen kan med fördel göras tvärvetenskaplig, till exempel med naturvetenskapliga ämnen som kemi och biologi, eller med samhällsvetenskapliga ämnen, som statsvetenskap eller företagsekonomi. Vilken kombination av ämnen du väljer beror på vilka uppgifter du helst vill arbeta med.

Du som vill arbeta huvudsakligen med att levandegöra och visualisera historien har stor nytta av att fördjupa dig i ämnen som pedagogik, kulturförmedling, multimedial presentationsteknik. Även kunskap i webbhantering är användbar.

Du som däremot vill inrikta dig på fältgrävningar har mer användning av ämnena kulturgeografi och dokumentationsteknik.

Här kan du studera

Arkeologi finns på ett flertal universitet och högskolor. På www.studera.nu kan du söka och få aktuella uppgifter om vilka kurser som ges och var du kan läsa.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Historia A. Områdesbehörighet 1 förutom Samhällskunskap A.

Kolla med respektive högskola/unversitet eftersom variationer kan förekomma!

Ska du söka till gymnasiet? Då gäller nya områdesbehörigheter.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning.

Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Det är en bedömningsfråga från land till land. Arkeologi hör starkt ihop med historia som i sin tur är både nationell och internationell. Man bör eventuellt komplettera studierna med aktuellt lands historia.

Lön för Arkeolog

Ingångslönen för nyutexaminerade inom arkeologi och kulturmiljövård under 2010 ligger mellan runt 23 000 kr/mån. Många nyexaminerade började dock som assistenter/amanuenser och gick då in på en lägre nivå.

Efter ungefär 10 år i arbetslivet ligger medianlönen på 26 200 kr/mån. Eftersom många har tidsbegränsade anställningar även efter 10 år som yrkesverksamma påverkar det givetvis lönenivåerna.

Efter ungefär 20 år i yrket ligger medianlönen på 29 000 kr/mån. De som har en tillsvidareanställning har ofta en högre lönenivå än de med tidsbegränsade anställningar.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb)

För erfarna: Idag överskott på arbetskraft

Leave a Reply