Civilekonom/Ekonom

Civilekonom/ekonom – Civilekonomer och ekonomer finns inom alla branscher på arbetsmarknaden och är utbildade att förstå och analysera komplexa ekonomiska sammanhang. De fattar beslut och tänker affärsmässigt och långsiktigt.

Civilekonom/Ekonom

Flertalet ekonomjobb förmedlas via jobbsajten CareerBuilder.se. Där kan du se vilka olika typer av kompetenser som efterfrågas. Det kan vara en bra inspirationskälla när du funderar på vilken utbildning du ska välja.

Var och hur kan man arbeta som Civilekonom/Ekonom?

Civilekonomer/ekonomer får en bred utbildning med affärstänkande och problemlösning satt i centrum. Som civilekonom eller ekonom har du stora möjligheter att välja mellan yrken och kan arbeta i det privata näringslivet, i stat, kommuner och landsting men också inom intresseorganisationer. Många väljer också att driva egna företag.

Det finns idag omkring 76 500 etablerade civilekonomer och ekonomer på arbetsmarknaden. Ungefär 80 procent arbetar inom den privata sektorn. Mer än var tredje civilekonom/ekonom är verksam inom tillverkningsindustrin och parti- och detaljhandeln. Banker, försäkringsbolag, finansföretag och konsultverksamhet är andra stora arbetsområden. Ytterligare en grupp arbetar inom stat och kommun, många av dem inom skatteförvaltningen, de statliga affärsverken och kommunala bolag. Nationalekonomer, som är specialiserade på samhällsekonomi, jobbar bl a inom offentlig sektor och bank- och finansbranschen. Många är också anställda i stora industri- och tjänsteföretag.

Många civilekonomer/ekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete.

Vanliga yrken för civilekonomer/ekonomer är affärsutvecklare, banktjänsteman, controller, ekonomichef, marknadsförare, projektledare, redovisare, revisor, företagsrådgivare, försäljare eller inköpare av varor och tjänster, privatrådgivare och produktchef. Många företagsledare är civilekonomer och ekonomer. Gymnasielärare i ekonomiska ämnen är som regel civilekonomer eller ekonomer. En del kombinerar lärarjobbet med att vara egenföretagare.

Controller

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva och utveckla verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel vara affärsinriktad eller inriktad på redovisning och arbeta med bokslut.

Redovisningsekonomer

Redovisningsekonomer arbetar bland annat med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller organisation för att hitta förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer arbetar med att utveckla modeller för hur redovisningen ska gå till och många deltar också i budgetarbetet.

Revisor

En revisor granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Revisorn kontrollerar också att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller. Som revisor kan man specialisera sig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning.

Utbildning som krävs för att bli Civilekonom/ekonom

Utbildningens längd

Ekonomprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng) och leder till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningsprogrammen ger en bred bas i företagsekonomi och nationalekonomi. Många av ekonomprogrammen innehåller också kurser i statistik och juridik. Efter grundkurserna väljer man företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning och en fördjupning inom ämnet, som exempelvis kan vara affärsutveckling, ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiell ekonomi, internationell ekonomi, offentlig ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi, hållbar utveckling, ledarskap/ organisation, logistik, marknadsföring eller redovisning. Du kan också skapa din egen ekonomiutbildning genom att läsa fristående kurser. De internationella civilekonom- och ekonomprogrammen kombinerar ekonomi med språk och ofta utlandsstudier. Vissa ekonomprogram är inriktade från början, till exempel mot detaljhandel, fastighetsekonomi eller turism. Andra program kombinerar ekonomi med ett annat område som hälsoekonomi, industriell ekonomi och textilekonomi.

För att bli godkänd revisor krävs en ekonomie kandidatexamen, tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen. Auktoriserade revisorer har en fyraårig akademisk utbildning, minst fem års kvalificerad praktik och revisorsexamen (Läs mer på www.revisorsnamnden.se och www.far.se).

Här kan du studera

28 svenska högskolor och universitet erbjuder kurser och utbildningsprogram i ekonomi.

Civilekonomexamen ges vid:

  • Universiteten i Linköping, Luleå, Lund, Umeå, och Örebro, vid Linnéuniversitetet (Kalmar och Växjö) samt högskolorna i Borås, Karlstad, Halmstad och Jönköping. Civilekonomexamen ges även vid Göteborgs universitet genom att läsa det femåriga ekonomprogrammet.

Kandidatprogram med ekonomisk inriktning ges vid:

  • Universiteten i Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro samt vid Mittuniversitetet (Sundsvall/Östersund), Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet (Ultuna).
  • Handelshögskolan i Stockholm
  • Högskolorna i Blekinge, Borås, Dalarna (Falun/Borlänge), på Gotland, Gävle, Kalmar, Kristianstad, Malmö, Mälardalen (Eskilstuna/Västerås), Skövde, Södertörn och Högskolan Väst (Trollhättan). Magister och/eller masterprogram finns på de flesta lärosäten.

Läs mer om utbildningarna på respektive universitets eller högskolas hemsida och på www.studera.nu. Katalogen Nordiska Akademiska Ekonomutbildningar med samlad information om olika utbildningsprogram finns att läsa och beställa på www.civilekonomerna.se.

Särskild behörighet för Civilekonom/ekonom

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. För ekonomutbildningar krävs dessutom vanligtvis områdesbehörighet 4 (Matematik C, Engelska B, Samhällskunskap A).

För civilekonomprogram med språklig inriktning krävs C-språk kurs B/steg 3 i det sökta karaktärsspråket.

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier – Civilekonom/ekonom

Du kan bli civilekonom eller ekonom genom att läsa hela utbildningen utomlands eller välja att studera utomlands som en del av dina studier i Sverige. Det kan man göra på olika sätt, exempelvis:

Delta i ett utbytesprogram som anordnas av din högskola eller ditt universitet. Fördelen med detta är att du oftast får tillgodoräkna dig studierna i din svenska utbildning. Du behöver som regel inte heller betala undervisningsavgifter i de länder som har sådana. Kontakta de högskolor och universitet som du är intresserad av för mer information om möjligheter till utbytesstudier.

Ordna allting på egen hand och själv söka till ett utländskt universitet. Väljer du det alternativet måste du noggrant undersöka om du får tillgodoräkna dig de utländska poängen i din svenska examen. Ta alltid reda på vad som gäller innan du reser iväg. Efter avslutad grundutbildning kan man läsa ett master eller doktorandprogram utomlands.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Många civilekonomer och ekonomer arbetar utomlands under kortare eller längre perioder, både i svenska och internationella företag och organisationer. En del arbetar inom den svenska utrikesrepresentationen, till exempel på ambassader, eller inom EU:s institutioner. För utlandsarbete krävs goda språkkunskaper.

Om du läser hela utbildningen utanför Norden, är det mycket viktigt kontrollera att utbildningen är godkänd. Kontakta Högskoleverket och CSN innan du bestämmer dig. Det är också bra att spara alla kursbeskrivningar och litteraturlistor, så att du kan visa vad som ingått i kurserna du läst. För mer information, se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen av Välja Yrke.

Lön före skatt – Civilekonom/ekonom

Månadslönen (median) för nyexaminerade civilekonomer och ekonomer 2011 var 26 000 kr inom privat sektor, 24 000 kr inom statlig sektor och 25 250 kr inom kommunal sektor. Cirka 10 år efter examen är månadslönen (median) för en privatanställd civilekonom och ekonom 42 000 kr, för statligt anställd 33 000 kr och för anställd inom kommun eller landsting 35 000 kr. Medianlönen 20 år efter examen är 52 000 kr för privatanställda, för statligt anställda 39 000 kr och för anställda inom kommun och landsting 40 000 kr.

Arbetsmarknaden för ekonomer

För nyexaminerade: Idag är det balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Leave a Reply