Domare

Domare dömer i mål i domstolar. Endera i en allmän domstol, där det framför allt handlar om tviste- eller brottsmål, eller i en förvaltningsdomstol, där målen handlar om till exempel skatter, socialförsäkringar eller sociala frågor.

Domare

Arbeta som domare

Domare arbetar med många olika frågor. Allt från ekonomiska tvister till att besluta om fängelsestraff. Man arbetar självständigt och under eget ansvar inom många rättsområden. Ledaregenskaper, samarbetsförmåga och god språkbehandling är viktigt.
En domare arbetar antingen vid en allmän domstol eller vid en förvaltningsdomstol. Som domare vid en allmän domstol – tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen – dömer man i mål som gäller tvister eller brott. Vid en förvaltningsdomstol – som börjar med förvaltningsrätt, sedan kammarrätt och slutligen högre förvaltningsrätt, – har man bland annat hand om mål som rör skatter, socialförsäkringar och sociala mål, till exempel att omhänderta missbrukare för vård. En domare kan även arbeta vid specialdomstolar, till exempel arbetsdomstolen och marknadsdomstolen. Domaren läser in och förbereder de mål som ska komma upp i rätten. I tvistemål är målet att få parter som tvistar att förlikas i en så kallad – muntlig förberedande förhandling. D.v.s. komma överens och få fram ett avtal som parterna kan enas om så att målet inte behöver avgöras i en huvudförhandling.

Vid förhandling i rätten kan man antingen vara ensam domare eller en av flera domare. Oftast sitter även politiskt valda nämndemän med i domstolen. Den domare som är ordförande leder förhandlingen. Under förhandlingarna hör rätten vad parterna, vittnen och experter, har att säga och skriftlig bevisning läggs fram. 

Efter förhandlingen samlas domare och nämndemän och diskuterar igenom vad som kommit fram under rättegången och resonerar sig fram till ett beslut. Kan de inte enas om ett domslut sker omröstning. Det är vad rättens majoritet kommer fram till som blir avgörande i målet. 

Om den åtalade i ett brottmål förklaras skyldig bestämmer rätten också vad straffet ska bli, till exempel fängelse, skyddstillsyn eller böter. I domarens uppgifter ingår också att skriva domar och beslut. Domaren skriver de så kallade domskälen dvs. orsakerna till domen. 

Vid förvaltningsdomstolarna avgörs målen ofta efter föredragning. Då prövar man målet utifrån de skriftliga handlingar som finns och de utredningar som gjorts i ärendet. Efter att ha gått igenom handlingarna diskuterar domaren, som är ordförande, och nämndemännen målet och dömer.

Som domare måste man vara övertygad om att ställningstagandet i det enskilda fallet är rätt. Domarens arbete kräver också förmåga att tänka logiskt och sakligt och att kunna samarbeta med annan personal i domstolen och med nämndemän, parter och ombud. Att behärska det svenska språket väl är också viktigt. 
Domare kan vara under upplärning (fiskal eller assessor) eller ordinarie (rådman, lagman, hovrättsråd eller kammarrättsråd). Tingsrätt och länsrätt leds av en domare som är lagman, hovrätt och kammarrätt av en domare som ärpresident. Domarna i de högsta domstolarna är justitieråd 

Notarietjänstgöring är ett första steg mot en karriär som domare. Som notarie för man till exempel protokoll vid förhandlingar och upprättar förslag till domar och beslut. I början arbetar notarien under handledning av en domare men efter hand får notarien enklare mål att handlägga.

Det är vanligt med oregelbunden arbetstid. Man har också jour och beredskapstjänstgöring vilket innebär att de kan bli kontaktade i hemmet även på fritiden för att snabbt kunna hålla en häktningsförhandling – så kallad jourhäktning. Häktningen ska förhindra fortsatt brottslighet och undanröjande av bevis. 

I Yrken A-Ö finns också information om advokat, åklagare och kronofogde och om andra juristyrken som företagsjurister, förvaltningsjurister, polischefer och miljöjurister.

Utbildning

Du måste först och främst ha juristexamen/juris kandidatexamen (jur kand). Den sedan fortsatta vägen till domare presenteras på Sveries Domstolars hemida, se här. Läs också mer om juristprogrammet på studera.nu

Att tänka på som framtida domare

Arbete som domare innebär ett stort ansvar då besluten som fattas ofta har stor betydelse för andra människors liv, arbete och ekonomi.

Gott omdöme är viktigt liksom att vara logisk och saklig.

Du ska ha god förmåga att uttrycka dig på svenska både muntligt och skriftligt.

Vid anställning som tingsnotarie och domare inhämtar arbetsgivaren utdrag ur belastningsregistret.

Lön som domare

Som domare har man den ansvarstyngda uppgiften att vid rättegångar och förhandlingar avgöra i rättsliga frågor och bestämma straff. En domare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 34600 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som domare i genomsnitt 42200 kr/månad.

Du kan läsa om hur du blir domare under Jurist

Bra länkar

Jusek
Domstolsverket
Domstol.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>