Geovetare

Geovetare

Geovetare är experter på de processer som verkar i berg, jord, luft och vatten. Kompetensen behövs vid utvecklingen av infrastruktur, vid undersökningar inför väg-, tunnel- och husbyggen mm samt vid utvinning av naturtillgångar. Geovetare gör även riskbedömningar och förvaltar naturresurser, såsom mineral, grus, torv och vatten.

Var och hur kan man arbeta geovetare

Geovetare arbetar framför allt på myndigheter såsom SGU, på teknikkonsultföretag samt inom gruvnäringen. De arbetar bland annat med marksanering, vattenförsörjning, markanvändning och prospektering av mineral. Vid planerandet av stora infrastrukturprojekt, som byggen av tunnlar, broar, hamnar och flygplatser samt inom natur och miljövårdsprojekt behövs också ofta geovetenskaplig kompetens. Geovetarnas styrka ligger i att de med sin breda bas och sina fördjupade kunskaper inom vissa områden av geovetenskapen, ofta kan ge en unik helhetsbild när det gäller konsekvenser och möjligheter. Många geovetare arbetar inom miljö-, bygg- och materialbranschen, ofta som konsulter. Andra arbetar med miljövård samt samhälls och naturresursplanering inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som SGU, SMHI, Vägverket och Naturvårdsverket. Många arbetar också med internationell miljövård inom bistånds- och utvecklingsprogram. Ytterligare andra arbetar med forskning, både grundforskning och så kallad industriforskning där man ofta är knuten till ett företag.

Dagens möjligheter att koppla ihop data med en geografisk position har skapat nya möjligheter att analysera och visualisera information. En del geovetare arbetar också med att utveckla och administrera geografiska informationssystem.

De vanligaste titlarna för geovetare är geolog, projektledare, konsult, handläggare och miljöutredare. I Sverige finns ca 4 000 geovetare.

Geolog

Geologer är specialiserade på kunskap om berggrund, lösa avlagringar/jord och grundvatten. Ofta ägnar de sig åt att kartlägga förekomsten av jordarter och grundvattenmagasin, bergarter, mineral, ekonomiskt intressanta mineraliseringar, olja och gas. En del geologer är också forskare på universitet och högskolor. Forskning som bland annat handlar om att förutsäga och förebygga naturkatastrofer, såsom vulkanutbrott, jordbävningar, jordskred och översvämningar men även om att kartlägga den geologiska utvecklingen.

Naturgeograf

Naturgeografer kan tolka landskapet och förstår vilka processer som har format det. Naturgeografer arbetar framför allt med att förvalta våra naturresurser och övervaka förändringar i landskapet exempelvis genom att tolka satellit- och flygbilder.

GIS-ingenjör

GIS-ingenjörer är experter på att hantera platsbunden information. De tränade på den teknik som krävs för att samla in och bearbeta geografisk data. En del GIS-ingenjörer utvecklar också geografiska it-applikationer.

Landskapsvetare

Landskapsvetarprogrammet är tvärvetenskapligt och utöver naturvetenskap läses även samhällsvetenskap och humaniora. Landskapsvetaren är experter på att söka information om landskapet, samt på att bearbeta, analysera och synliggöra denna information med hjälp av datorstödd presentationsteknik, såsom GIS och multimedia. De arbetar framför allt inom statlig och kommunal förvaltning.

Utbildning för geovetare

En geovetare är expert på berg, jord och markförhållanden, samt på de processer och system som har betydelse för detta. Utbildningen ger förståelse för landskapets utseende och ett hissnande historiskt perspektiv. Se www.studera.nu

Utbildningens längd

Kandidatexamen 180 högskolepoäng, 3 år, varav minst 90 högskolepoäng i ditt huvudämne. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Masterexamen omfattar sammanlagt 300 högskolepoäng, det vill säga ytterligare 120 högskolepoäng, två års heltidsstudier.

Se www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

Atmosfärsvetenskap, geografisk informationsvetenskap (GIS), kvartärgeologi, mineralogi, marin geologi, naturgeografi, oceanografi och paleontologi är några exempel på inriktningar inom det geovetenskapliga området.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet 13. Fysik B, kemi B och matematik D.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Se under naturvetare.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se under naturvetare samt avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön för geovetare

Se under naturvetare.

Arbetsmarknaden för geovetare

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).

Idag är det svårt att få tag på geovetare inriktade mot prospektering. Det gäller inte bara i Sverige utan även internationellt. GIS-ingenjörer är ett annat bristyrke för geovetare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>