Hortonom

Vill du veta mer om hur växter fungerar och reagerar på sin omgivning? Som hortonom har du bred kunskap om växter och kedjan från producent till konsument. Hortonomer har ett internationellt perspektiv samt en gedigen naturvetenskaplig grund.

Var och hur kan man arbeta?

Hortonomer är en viktig resurs för produktionsmässig odling av allt ifrån snittblommor till potatis. De kan ge råd kring hur man driver upp plantor, hur man minimerar risken för sjukdomar och skadedjur samt tar itu med dem om de trots allt upkommer samt utformar styrsystem vid storskalig odling i växthus eller på friland. Hushållningssällskap och branschorganisationer är viktiga arbetsgivare för hortonomer. Både svenska och internationella företag inom den produktionsmässiga odlingen anlitar hortonomer. De finns också på myndigheter, såsom Jordbruksverket, Länsstyrelser och Livsmedelsverket.

Hortonomer arbetar även med marknadsföring och försäljning av produkter inom trädgårdssektorn. En arbetsuppgift handlar om att hjälpa till inför en certifiering eller att göra produktionen mer hållbar. De bidrar med kompetens när det exempelvis gäller växtnäringsläckage, bekämpningsmedel samt energi- och vattenåtgång. Hortonomer kan också se till att frukt, grönt, blommor och plantor håller sig fräscha under distribution och exponering i handeln eller anlitas för att styra odlings- och miljöförhållanden för att framställa en produkt med hög kvalitet.

Forskning och utveckling är ett annat viktigt arbetsområde. Att minska användningen av kemikalier i odling, samtidigt som klimatförändringarna gynnar spridningen av nya skadegörare, är en utmaning som kräver aktivt forsknings- och utvecklingsarbete. Genom modern växtförädling kan en hortonom vara med och utveckla framtidens trädgårdsväxter. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 400 yrkesverksamma hortonomer.

Utbildning

Du får grundläggande kunskaper inom botanik, växtfysiologi, kemi, genetik, marklära, ekologi, växtskydd och växtförädling, men också inom ekonomi, statistik och teknologi. Du får både en orientering och fördjupning inom trädgårdsvetenskap och en helhetsbild av den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen. Du får också en inblick i pågående forskning eftersom många lärare är aktiva forskare och har aktuell kunskap inom nya och spännande områden. I utbildningen kombineras vetenskapligt kunnande med tillämpade kunskaper. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten.

Utbildningens längd

Efter 5 år eller 300 högskolepoäng får du en hortonomexamen. Du har även möjlighet att ta ut en kandidatexamen på 180 högskolepoäng efter tre år och en masterexamen efter ytterligare 120 högskolepoäng. Mer info se www.slu.se.

Inriktningar & vidareutbildning

Under de två sista åren på hortonomprogrammet kan du välja fördjupningskurser inom ämnen som produktkvalitet, växtfysiologi, växtskydd, växtförädling och bioteknik eller miljöaspekter av trädgårdsproduktion.

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information hittar du på www.slu.se

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Biologi B, fysik A, kemi B, matematik D (områdesbehörighet 14).

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Se under naturvetare.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, den engelska examensbenämningen är Master of Science in Horticulture. Se under naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Se under naturvetare.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden

Leave a Reply