Matematiker

Matematiker

Matematiken är naturvetenskapens språk och matematiker är experter på att beskriva, analysera och modellera. Matematiker löser problem och optimerar processer. Kunskaper som behövs i stort sett överallt i samhället.

Var och hur kan man arbeta matematiker?

Matematiker arbetar ofta med optimering, it eller statistik. De finns på arbetsmarknadens alla sektorer och branscher. Många matematiker är anställda av teknikföretag, bank- och försäkringsbolag, it-företag, handeln, tjänsteföretag samt industri- och kemiföretag. Matematiker som vill ha ett arbete utanför akademin breddar sig ofta genom att kombinera studierna i matematik med exempelvis nationalekonomi, fysik eller datalogi.

Matematiker använder sig av matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. Matematiker gör prognoser, statistiska analyser och löser optimeringsproblem. De kan med andra ord hitta bästa möjliga lösning på ett problem om ett antal förhållanden är kända. Matematisk kompetens behövs exempelvis för att planera flygrutter, mobiltelefonnät och lösa logistikproblem. Vid planeringen av medicinska försök eller statistiska undersökningar behövs matematiker, liksom vid analyser för att bestämma exempelvis försäkringspremier.

Matematikernas erfarenhet av att utnyttja datorn som ett verktyg är värdefull för de flesta branscher. Matematiker behärskar de matematiska verktygen för att hantera enorma mängder data och behovet av matematiker växer därför ju starkare och snabbare datorerna blir. Försäkringsbolag, investmentföretag och banker är beroende av matematiker för att göra statistiska analyser och andra beräkningar.

Tillverkningsindustrin behöver matematiker för att lösa optimeringsproblem och för att utföra statistiska analyser och riskbedömningar. Matematisk kompetens är också efterfrågad av försvaret och inom IT-området när det gäller kryptering av information. Många matematiker är forskarutbildade.

De vanligaste titlarna för matematiker är data/it-konsult, systemutvecklare, data/it-specialist, systemerare/programmerare samt aktuarie. Naturvetarna uppskattar att det finns drygt 4 000 yrkesverksamma matematiker.

Aktuarie

En aktuarie eller försäkringsmatematiker ägnar sig framför allt åt att optimera försäkringsbolagens premier, så att de är konkurrenskraftigt låga samtidigt som försäkringsbolagets risk inte blir för stor. Det finns ett aktuarieprogram vid Stockholms universitet. Det är ett masterprogram och för att antas krävs 120 högskolepoäng i matematik och matematisk statistik.

Statistiker

Statistiker arbetar med att planera, genomföra och tolka undersökningar. Vanliga arbetsuppgifter är att göra prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller.
Inom forskningen föreslår statistikern lämpliga statistiska analysmetoder, sammanställer, bearbetar och analyserar resultaten av undersökningar eller experiment. Statistiker kan också arbeta som demografer och göra befolkningsprognoser. De kan även arbeta med biostatistiker och tillämpa statistiska metoder inom bland annat biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, och ekologi.

Förutom matematiska och statistiska kunskaper behöver statistikern ibland kunskaper i andra ämnen som till exempel ekonomi, sociologi, kemi eller geografi. Det finns ett flertal utbildningar vid universitet och högskolor i landet med olika inriktningar inom statistik. Vanligt är också att gå in på ett ekonom- eller matematikerprogram och specialisera sig på statistik. Du hittar alla utbildningar genom att söka på statistik på www.studera.nu.

Utbildning – matematiker

Se www.studera.nu

Utbildningens längd

Se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

IT, statistik, biostatistik, försäkrings- eller finansmatematik samt teknisk beräkning.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Matematik E, fysik B och kemi A (områdesbehörighet 9).

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Se under naturvetare.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se under naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön för matematiker

Se under naturvetare.

Arbetsmarknaden för matematiker

För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).

För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

Bra länkar

Wikipedia
SACO
Naturvetarna

Leave a Reply