Psykoterapeut

Psykoterapeut

En psykoterapeut är en person som har genomgått en godkänd utbildning i psykoterapi och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. Utbildningen leder till att man får psykoterapeutexamen och legitimation. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för flera olika yrkesgrupper, till exempel psykolog, socionom och läkare. De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är psykologer i grunden. Många är egna företagare med egen praktik. Det är också vanligt att arbeta i barn- och vuxenpsykiatrin samt på vårdcentral. Läs mer på Psykologförbundet www.psykologförbundet och Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se.

Yrkestiteln psykoterapeut

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel, vilket innebär att endast legitimerade får använda titeln. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter fullgjord psykoterapeututbilding vid ett godkänt utbildningsinstitut. Legitimerade psykoterapeuter måste ange sin grundutbildning i samband med att de använder titeln.

Utbildning

Utbildningsgång

Den reguljära utbildningsgången fram till legitimation utgörs vanligtvis av följande moment: ett människovårdande grundyrke, grundläggande psykoterapiutbildning, minst 2 års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning, påbyggnadsutbildning som ger psykoterapeutexamen.

Grundyrke

Kraven ifråga om grundyrke kan variera något vid de olika utbildningsinstitutionerna. För närmare information bör man kontakta den institution som man planerar söka till.

Grundläggande psykoterapiutbildning

I psykologutbildningen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser och för läkare med specialistutbildning i psykiatri alternativt i barn- och ungdomspsykiatri ingår momentet grundläggande psykoterapiutbildning. För övriga gäller den tidigare statliga steg-1-utbildningen eller därmed jämförbar utbildning, dvs. en sammanhållen utbildning med såväl teoretiskt som praktiskt innehåll. Till de praktiska momenten räknas patient/klientarbete under handledning samt egenterapi. För närvarande finns ingen statlig myndighet eller annan instans som har ett övergripande ansvar för grundläggande psykoterapiutbildning vad gäller granskning och bedömning samt tillsyn. Det finns därför inte heller någon samlad förteckning över samtliga grundläggande psykoterapiutbildningar. Grundläggande psykoterapiutbildning finns vid en del universitet. En del landsting och kommuner anordnar också sådan utbildning. Flertalet av grundläggande psykoterapiutbildningar sker dock i privat regi. De flesta privata påbyggnadsutbildningar som har rätt att utfärda psykoterapeutexamen har också grundläggande utbildning.

Arbetserfarenhet

Efter helt genomförd grundläggande psykoterapiutbildning ska man arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning av legitimerad psykoterapeut som helst även har handledarkompetens.

Påbyggnadsutbildning

För legitimation krävs genomförd påbyggnadsutbildning som ger psykoterapeutexamen. Sådan utbildning är 3-årig (på deltid, 90 hp). Varje utbildningsanordnare fastställer behörighetskraven till sin utbildning. För närmare information bör den aktuella utbildningsinstitutionen kontaktas.Generellt gäller ovan beskrivna villkor för antagning. Dessutom brukar intyg krävas från arbetsgivare att den sökande parallellt under utbildningstiden kan ha psykoterapeutiska arbetsuppgifter omfattande minst halvtid.

Förutom den teoretiska utbildningen ingår patient/klientarbete under handledning samt ytterligare egen psykoterapi. Vid familjeterapiutbildning ska den egna terapin också omfatta familjerekonstruktion. Terapin ska genomföras hos legitimerad psykoterapeut och bör inte ligga längre tillbaka i tiden än tio år. Påbyggnadsutbildning som ger psykoterapeutexamen finns vid universiteten i Umeå, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg, Stockholm och vid Karolinska Institutet/Stockholms Läns Landstings Psykoterapiinstitut samt vid en del privata utbildningsinstitutioner.

Privata utbildningsanordnare kan söka examensrätt hos regeringen. Ansökningarna prövas av Högskoleverket men det är regeringen som på basis av Högskoleverkets utlåtande fattar beslut. Högskoleverkets rapport “Psykoterapeutexamen. Examensrättsprövning för tio enskilda utbildningsanordnare”. (Högskoleverkets rapportserie 1999:9 R) rekommenderas den som vill ta del av tillvägagångssättet för sådan prövning.

Påbyggnadsutbildning med examensrätt finns inom följande inriktningar/metoder: psykoanalytisk/psykodynamisk individualpsykoterapi, kognitiv psykoterapi, beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, gruppsykoterapi, barn-föräldraterapi och existentiell terapi. Det är således endast dessa inriktningar/metoder som är legitimationsgrundande i Sverige.

För aktuell information om utbildningsinstitutioner hänvisas till Högskoleverket.

Lön

Genomsnittslönen för en Psykoterapeut är 35.029 kr. Läs mer här

Bra länkar

Lönestatistik
SACO
AllaStudier

 

Leave a Reply