Socionom

Socionom

Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Målet är att ge hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring. Socionomen arbetar ur ett helhetsperspektiv och har kunskaper om hur både människan och samhället fungerar. Socionomen har kunskaper om regelverk samt en förmåga att visa förståelse för den enskilde.

Var och hur kan man arbeta som socionom?

Om du är intresserad av samhället, sociala frågor och vill arbeta för att människor ska få det bättre kanske socionomyrket passar dig. Som socionom möter du alla typer av människor i olika och ofta svåra perioder av deras liv.

För att hjälpa människor att förändra sina liv behövs kunskap om både människorna och deras olika sätt att leva. Du behöver också en empatisk förmåga och förståelse för den enskilde individen. Socionomen tar hänsyn till personers hela livssituation när de bedömer vilket stöd eller vilken åtgärd som behövs.

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chef eller om biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg eller kurator på skola eller i hälso- och sjukvården.

Många socionomer arbetar också med att förebygga sociala problem med bland annat alkohol och narkotika. Då samarbetar de med polis, myndigheter eller organisationer. De kan också hjälpa till exempel unga nyblivna föräldrar att lösa eller förebygga problem.

Socialsekreterare

Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. I tjänsten ingår att göra bedömningar och utredningar om ekonomi, samtalsstöd eller andra åtgärder för att hitta en väg ut ur personens problem. Andra arbetsuppgifter är samverkan med andra myndigheter, förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor och familjerätt.

Kurator

Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp. Antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker kuratorn fånga in problemet och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen.

Skolkurator är den enda yrkeskategori i skolan som har kompetens om psykosociala faktorer och den som ser eleven i hela sitt sociala sammanhang. Arbetet innebär att handleda skolans övriga personal i sociala frågor, arbeta förebyggande mot mobbing, erbjuda samtalsstöd till enskilda elever, grupper av elever och deras föräldrar. Skolkuratorn har kontakt med andra myndigheter som t.ex. socialtjänsten.

Socionomen/kuratorn i hälso- och sjukvård innebär också att ha ett helhetsperspektiv där patienten ses i sitt sociala sammanhang. Stödsamtal och krisbearbetning med både patienter och anhöriga förekommer ofta. Vid kroniska sjukdomar har kuratorn längre kontakter. Stöd och handledning till den medicinskt utbildade personalen förekommer också.

Behandlare

Behandlare arbetar inom samtliga sektorer, ofta med syftet att möta människor i behov av stöd och råd för att bryta ett missbruk eller destruktivt beteendemönster. Behandlaren återfinns vanligtvis inom öppen och slutenvård, samt kriminalvården. Behandlare kan även ha beteendevetarutbildning (se Beteendevetare).

Omsorgen

Inom äldre och handikappomsorgen arbetar socionomerna som biståndshandläggare, chefer och LSS-handläggare. Som chef har socionomen ansvar för att planera, organisera och leda arbetet i olika boendeformer eller i hemvård.

Biståndshandläggare och LSS-handläggare gör framför allt utredningar och bedömningar om behov av vård för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Socionomer arbetar också som per­sonalkonsulent inom företagshälsovård eller som konsult med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekryte­ring och samhällsplanering.

De är även verksamma som frivårdsinspektörer inom kriminalvården, som behandlingsassistenter.

Som familjerådgivare arbetar ofta erfarna och vidareutbildade socionomer. Det har också blivit allt vanligare att forska eller starta eget företag samt arbeta inom ideell sektor, exempelvis Rädda Barnen. Många socionomer vidareutbildar sig även till psykoterapeuter.

I dag finns ca 41 000 yrkesverksamma socionomer.

Utbildning - Socionomutbildningen

Socionomutbildningen innehåller bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar.

På flera orter kan man i dag utbilda sig till socionom med olika profiler, till exempel mot äldre och funktionshindrade, personal och ledarskap, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns även skolor som riktar in sig på etik och diakoni eller interkulturellt och internationellt arbete.

Utbildningens längd

Socionomutbildningen är en 3 ½-årig yrkesförberedande utbildning om 210 hp som leder fram till en Socionomexamen. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta att läsa till magister, vilket tar ytterligare ett år, eller en masterexamen efter två år. Det gör det möjligt att sedan forska.

Se mer på www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

Socionomer kan vidareutbilda sig till psykoterapeut genom en påbyggnadsutbildning som anordnas både genom privata och statliga utbildningsanordnare. Vissa väljer att utbilda sig inom andra intresseområden som personalfrågor eller ledarskap. Socionomer kan efter tre år efter socionomexamen ansöka om auktorisation som är en kvalitetssäkring av arbetet.

Auktorisationen utfärdas av Nämnden för Socionomauktorisation, www.sociono­mauktorisation.nu.

Här kan du studera

Institutioner för socialt arbete finns vid universiteten i Göteborg, Lund, Helsingborg, Växjö, Kalmar, Linköping, Uppsala, Östersund, Örebro, Stockholm, Umeå och Karlstad samt vid högskolorna i Jönköping, Stockholm (Ersta Sköndal högskola) och Gävle.

Socionomutbildningen innehåller en samhällsvetenskaplig grundkurs i det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete, inklusive studiepraktik och fördjupande studier med valfria inriktningar.

Det finns olika inriktningar på socionomutbildningen. Det kan vara inriktningar mot äldre och funktionshindrade, socialpedagogik, verksamhetsutveckling, mångkulturellt arbete eller interkulturellt och internationellt arbete.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Matematik B, Samhällskunskap A. Områdesbehörighet 5.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Möjlighet till mastersutbildning finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Du kan bli motsvarande socionom i många länder i Europa. På Högskoleverket kan du få examensbeviset ekvivalerat till svenska förhållanden.

Lön för socionom

Ingångslön (median) för en nyexaminerade socionom: Mellan 23 000- 24 000 kr

Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 30 100 kr i privat sektor, 27 150 kr i statlig sektor och 27 150 kr i kommunal sektor.

Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen): 30 967 kr i privat sektor, 29 650 kr i statlig sektor och 28 850 kr i kommunal sektor.

Arbetsmarknaden för socionomer

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarkna­den.

Arbetsgivarna bedömer dock att antalet anställda med denna utbildning kommer att behöva öka på tre års sikt.

Att tänka på om du vill bli socionom

  • Du måste vara intresserad av människor, kunna möta kulturfrågor och ha förmåga att sätta dig in i andras situation.
  • Arbete inom något av socionomyrkena kräver tålamod och du ställs ibland inför besvikelser.
  • Att ha erfarenhet från andra yrken ses som en merit.
  • Det kan vara psykiskt tungt att dagligen ta del av människors problem.

Bra länkar

Arbetsförmedlingen
Studentum
SACO

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>