Utbildningsnivåer

All utbildning på högskolan/universitetet är indelad i tre nivåer:

  • Grundnivå
  • Avancerad nivå
  • Forskarnivå

Grundnivå

Högskole- och universitetsutbildningar som kräver högst tre års heltidsstudier efter gymnasiet sker på grundnivå. Grundnivån är första cykeln i Bolognaprocessen*, och motsvarar i det sammanhanget ”bachelor’s degree”. Högskolestudier på grundnivå kan i Sverige ge följande generella examina: Högskoleexamen efter två års studier, alternativt Kandidatexamen efter tre års studier (se ordlista för förklaring). Dessutom kan det ge ett flertal yrkesexamina.

Avancerad nivå

Högskole- och universitetsutbildningar som kräver högst två års heltidsstudier efter grundnivån sker på avancerad nivå. Avancerad nivå är den andra cykeln i Bolognaprocessen*. Högskolestudier på avancerad nivå kan i Sverige ge följande generella examina: Magisterexamen efter ett års studier, alternativt Masterexamen efter två års studier. Dessutom kan det ge ett flertal yrkesexamina.

Forskarnivå

Högskole- och universitetsstudier på forskarnivå kräver att man tidigare har erhållit magisterexamen eller masterexamen. Detta motsvarar ”doctor’s degree”. Högskolestudier på forskarnivå kan i Sverige ge följande generella examina: licentiatexamen efter motsvarande två års forskarstudier på heltid, alternativt doktorsexamen efter fyra års forskarstudier.

*Bolognaprocessen är namnet på ett samarbete mellan europeiska länder om utbildningen på högskolenivå. Samarbetet syftar till att främja rörlighet och anställningsbarhet i Europa.

 

Cykel

 Antal År

Svensk Examen

Forskar nivå

9

Doktorsexamen

8

7

Licentiatexamen

6

Avancerad nivå

5

Masterexamen

4

Magisterexamen

Grundnivå

3

Kandidatexamen

2

Högskoleexamen

1

Examen

En examen är ett bevis på att du har läst ett ämne till en viss nivå eller att du har genomgått en specifik utbildning. All utbildning vid ett universitet eller vid en högskola är indelad i tre nivåer, som vi har beskrivit tidigare. Inom högskolan finns två huvudtyper av examina: ”generella examina och yrkesexamina”.

Generell examen

Generella examina är breda och kan leda till jobb inom många olika yrkesområden. Många utbildningsprogram leder fram till en generell examen, men du kan också få en generell examen genom att läsa fristående kurser.

De generella examina som finns är:

Examen/Nivå

Antal Högskolepoäng

Antal års Heltidsstudier

Grundnivå

Konstnärlig/Högskoleexamen

120

2

Konstnärlig/Kandidatexamen

180

3

Avancerad nivå

Konstnärlig/Magisterexamen

60

1

Konstnärlig/Masterexamen

120

2

Forskarnivå

Licentiatexamen

120

2

Doktorexamen

240

4

Yrkesexamen

Yrkesexamen är utbildningar som leder till specifika yrken, exempelvis arkitekt och läkare.

Nedan listar vi hur långa de olika yrkesutbildningarna är:

Yrkesexamina på grundnivå

Högskolepoäng

Arbetsterapeutexamen

180 hp

Audionomexamen

180 hp

Biomedicinsk analytikerexamen

180 hp

Brandingenjörsexamen

210 hp

Dietistexamen

180 hp

Djursjukvårdarexamen

120 hp

Folkhögskollärarexamen

60 hp

Hippologexamen

120 hp

Högskoleingenjörsexamen

180 hp

Landskapsingenjörsexamen

180 hp

Lantmästarexamen

120 hp

Lärarexamen (finns också på avancerad nivå)

180/210 hp

Optikerexamen

180 hp

Ortopedingenjörsexamen

180 hp

Receptarieexamen

180 hp

Röntgensjuksköterskeexamen

180 hp

Sjukgymnastexamen

180 hp

Sjuksköterskeexamen

180 hp

Sjöingenjörsexamen

180 hp

Sjökaptensexamen

180 hp

Skogsmästarexamen

180 hp

Skogsteknikerexamen

120 hp

Socionomexamen

210 hp

Studie- och yrkesvägledarexamen

180 hp

Tandhygienistexamen

120 hp

Tandteknikerexamen

180 hp

Trädgårdsingenjörsexamen

120 hp

 

Yrkesexamen på Avancerad Nivå

Högskolepoäng

Agronomexamen

270 hp

Apotekarexamen

300 hp

Arkitektexamen

300 hp

Barnmorskeexamen (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation)

90 hp

Civilekonomexamen

300 hp

Civilingenjörsexamen

300 hp

Hortonomexamen

300 hp

Juristexamen

270 hp

Jägmästarexamen

300 hp

Landskapsarkitektexamen

300 hp

Logopedexamen

240 hp

Läkarexamen

330 hp

Lärarexamen (finns också på grundnivå)

240/270/300/330 hp

Psykologexamen

300 hp

Psykoterapeutexamen (kräver psykologexamen, läkarexamen med viss specialisering, socionomexamen eller motsvarande)

90 hp

Sjukhusfysikerexamen

300 hp

Specialistsjuksköterskeexamen (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation)

60 hp, 75 hp för inriktning mot distriktssköterska

Specialpedagogexamen (kräver lärarexamen)

90 hp

Tandläkarexamen

300 hp

Veterinärexamen

330 hp

Leave a Reply