Användarvillkor

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Plattformen (enligt nedan definition). Genom att du använder Plattformen eller skapar ett användarkonto hos oss accepterar du Användarvillkoren och ett avtal ingås mellan dig (”dig” eller ”du”) och Studera Smart Europe Handelsbolag, organisationsnummer 969749-3923 med adress Humlegårdsgatan 13, 114 46 (”Studera Smart”, ”vi” eller ”oss”).

Studera Smart är en digital plattform tillgänglig via hemsidan www.studerasmart.nu för studenter att få tillgång till bland annat kurssammanfattningar, forum, information om studieteknik, tester m.m. (”Plattformen”).

Alla som använder Plattformen beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare”, vilket även inbegriper dig som part till avtalet som du ingår med oss genom att acceptera Användarvillkoren.

För att en Användare ska kunna genomföra köp av utbildningar på Plattformen måste Användaren vara över 18 år. Om Användaren inte ännu är 18 år kan Användaren ändå köpa produkter om denne har fått tillåtelse av förälder eller vårdnadshavare och/eller på annat sätt har juridisk rätt att göra köp. Köp av utbildningar på Plattformen omfattas av Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler  (distansköplagen).

Personer under 13 år får inte använda Plattformen utan målsmans godkännande.

Den information samt det material och hjälpmedel som finns att tillgå i Plattformen är inte att anse som någon rådgivning från Studera Smart och tar inte något juridiskt ansvar för Användarens användning av Plattformen.

Plattformen är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Studera Smart kan inte garantera att användningen av Plattformen kommer att vara oavbruten eller felfri. Plattformen kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. Studera Smart kommer i möjligaste mån att informera dig om sådana planerade avbrott.

Användaren beviljas en personlig, icke-exklusiv och begränsad förfoganderätt till Plattformen. Användaren har inte rätt att till tredje man utge underlicens till Plattformen eller på annat sätt överlåta förfoganderätten. Användarens förfoganderätt förutsätter att villkoren i detta avtal i övrigt uppfylls. Användaren har inte rätt att göra kopior av Plattformen eller annat material som medföljer Plattformen utöver vad som krävs för att använda programvaran enligt Användarvillkoren. Användaren får inte göra förändringar i Plattformens kod. Användaren har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Plattformen till tredje part.

För att använda Plattformen måste du som Planerare skapa ett användarkonto hos oss (”Användarkonto”) och logga in på det. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns på Plattformen. Du kan skapa ett användarkonto via din e-mail och namn.

Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men ingen skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att någon obehörig person har fått tillgång till det.

När du använder Plattformen kan du ombes att delge viss information om dig själv. Vänligen läs vår personuppgiftspolicy (www.StuderaSmart.nu/personuppgiftspolicy) (”Personuppgiftspolicyn”) innan du börjar använda Plattformen och använd inte Plattformen om du inte accepterar Personuppgiftspolicyn.

I Plattformen kan du ladda upp innehåll såsom text och bilder (”Uppladdat Material”). Du accepterar och garanterar att du inte kommer att ladda upp eller sprida Uppladdat Material inom Plattformen som är kränkande, grovt, hatfullt, inkräktande på någons integritet eller skadligt för andra användare, skadligt för Studera Smarts affärsintressen, eller uppmuntrande av beteende som skulle utgöra ett brott mot det civilrättsliga ansvaret eller på annat sätt bryta mot någon lokal, nationell eller internationell lag eller bestämmelse. Du förbinder dig också att inte skicka in eller publicera material som är skräppost eller icke godkänd reklam, till exempel uppmaningar till andra användare att köpa eller sälja produkter eller tjänster. Studera Smart förbehåller sig rätten att ta bort Uppladdat Material efter eget godtycke.

Användaren är medveten om att Uppladdat Material kommer att analyseras, delas och offentliggöras på det sätt om framgår av Personuppgiftspolicyn.

Innehållet i Plattformen, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, all programvara som används i Plattformen, och innehållet i utbudet, tillhör Studera Smart, Studera Smarts licensgivare eller leverantörer (“Immateriella Rättigheter“). De Immateriella Rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du förbinder dig att följa alla sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådana Immateriella Rättigheter.

Äganderätten till allt Uppladdat Material tillhör Studera Smart, eller den tredje part som har immateriell äganderätt till sådant Uppladdat Material. Du ger oss härmed en världsomspännande, evig, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, lagra, publicera, distribuera, streama, överföra, spela upp, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Uppladdat Material för att tillhandahålla Plattformen, eller någon annan av våra befintliga eller framtida produkter eller andra tjänster.

Du garanterar att du innehar samtliga nödvändiga rättigheter för att visa och ladda upp Uppladdat Material, att använda Uppladdat Material på övriga sätt och att bevilja oss licens till Uppladdat Material enligt ovan.

Du är själv ansvarig för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Plattformen. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Plattformen.

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Plattformen. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

Plattformen tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Din användning av Plattformen är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt – rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Plattformen.

Vi rekommenderar att du inte förlitar dig på Plattformen för något syfte som är viktigt för dig eftersom det kan förekomma situationer då Plattformen inte kommer att vara tillgänglig, på grund av men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll. Därutöver förbehåller vi oss rätten att i framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Plattformen, efter vårt eget gottfinnande. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig.

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot Användarvillkoren, inklusive men ej begränsat till missbruk av Plattformen. Vidare åtar du dig att hålla oss skadelösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt på grund av dina brott mot Användarvillkoren eller tillämplig lag.

För det fall något Uppladdat Material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av Uppladdat Materialet och hålla oss skadelösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av Användarvillkoren. Vi kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt Användarvillkoren utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra villkoren i Användarvillkoren från tid till annan. Användarvillkoren finns att hämta på vår hemsida, www.StuderaSmart.nu. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto och ta bort ditt innehåll från Plattformen.

Vi har rätt att stänga av din tillgång till Plattformen med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot Användarvillkoren. Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Plattformen utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

Vid frågor eller problem med Plattformen kontakta Studera Smarts support. Eventuella klagomål hanteras via supporten. Kontaktuppgifter till Studera Smarts support anges i punkten 18 nedan.

Dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

Vid en eventuell tvist med Studera Smart har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns).

Du har dessutom rätt att vända dig till allmän domstol i Sverige.

E-post: info@StuderaSmart.nu

StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+